Βεβαίωση Νομιμότητας

1. Πότε απαιτείται η έκδοση της Βεβαίωσης Νομιμότητας;

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ένα ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση του μηχανικού απαιτούνται για την μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί αναγνωριστικής αγωγής της κυριότητας του ακινήτου, όπως και για τη μεταγραφή των πρακτικών δικαστικού ή εξωδικαστικού συμβιβασμού, που αφορούν την κυριότητα επί του ακινήτου.

2. Για πόσους μήνες ισχύει η Βεβαίωση Νομιμότητας; 

Η βεβαίωση νομιμότητας ισχύει για 2 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Σε περίπτωση που παρέλθει το δίμηνο, πριν την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης, γίνεται νέος έλεγχος και εκδίδεται νέα βεβαίωση νομιμότητας.

3. Ποια σχέδια παραδίδονται στο συμβολαιογράφο για την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης;

  • Στέλεχος οικοδομικής άδειας.
  • Αρχιτεκτονικά σχέδια (Κατόψεις, Όψεις, Τομές, Τοπογραφικό Διάγραμμα & Διάγραμμα Κάλυψης).