Τεχνικός Ασφαλείας

1. Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν Τεχνικό Ασφάλειας;

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις, εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο, πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας.

2. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας;

Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας καθώς και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα των υποδείξεων, που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.

2. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

  • α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης - διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας συμβάλλοντας στην οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
  • β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

3. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

  • α) Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας αναφέροντας στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
  • β) Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
  • γ) Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει τα αποτελέσματα των ερευνών, να τα αξιολογεί και να προτείνει μέτρα αποτροπής παρόμοιων μελλοντικά ατυχημάτων.
  • δ) Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

4. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

  • α) Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι της επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας, να τους ενημερώνει και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
  • β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και στην εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

5. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων πέραν του ελάχιστου ορίου ωρών απασχόλησης του ως τεχνικού ασφάλειας.

6. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει κατά την άσκηση των καθηκόντων του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση, η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

7. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

3. Ποια βιβλία για θέματα υγείας και ασφάλειας απαιτείται να έχει η επιχείρηση και που πρέπει να τα θεωρεί;

Οι γραπτές υποδείξεις του τεχνικού ασφάλειας καθώς και του ιατρού εργασίας καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από το αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.). Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του.

Επίσης, στην επιχείρηση πρέπει να υπάρχει ειδικό βιβλίο ατυχημάτων, όπου αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή τους. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων μελλοντικά συμβάντων καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας.

Τέλος, στις επιχειρήσεις πρέπει να υπάρχει κατάλογος των εργαζομένων, που εκτίθενται σε επικίνδυνους παράγοντες (χημικούς ή βιολογικούς). Ο κατάλογος αυτός θα αναφέρει το είδος της εκτελούμενης εργασίας (και εφόσον είναι δυνατό τον παράγοντα στον οποίο έχουν εκτεθεί οι εργαζόμενοι) καθώς και τα σχετικά στοιχεία με την έκθεση, τα ατυχήματα και τα περιστατικά, ανάλογα με την περίπτωση. Επιπλέον, στον κατάλογο αυτό καταγράφονται τα αποτελέσματα των βιολογικών εξετάσεων, ενδεικτικών της έκθεσης, όταν προβλέπονται τέτοιες εξετάσεις. Ο κατάλογος των εκτιθέμενων εργαζομένων δεν απαιτεί θεώρηση από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ.

4. Ποιος έχει τη συνολική ευθύνη για τα θέματα υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων;

Ο Εργοδότης (Αρχή ευθύνης του εργοδότη).

Όλες οι άλλες υπηρεσίες είναι συμβουλευτικές προς την διευκόλυνση του έργου του. Ακόμη και αν χρησιμοποιεί υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, φέρει ακέραια την ευθύνη να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του, ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των τρίτων.